Cicle de Conferències sobre Anèmies Rares a Catalunya


El Cicle de Conferències sobre Anèmies Minoritàries (AM) a Catalunya, està constituït per quatre jornades científiques adreçades a metges i professionals de la salut que han de fer front al diagnòstic i seguiment de les AM, principalment talassèmia i anèmia falciforme, en la seva pràctica diària.

Presentació    El Cicle de Conferències sobre Anèmies Minoritàries (AM) a Catalunya, està constituït per quatre jornades científiques adreçades a metges i professionals de la salut que han de fer front al diagnòstic i seguiment de les AM, principalment talassèmia i anèmia falciforme, en la seva pràctica diària.

El professorat i personal docent d'aquestes jornades està constituït per membres de la Xarxa Catalana d'hemoglobinopaties, anèmia falciforme i talassèmia (Fundació La Marató de TV3, 2009 Malalties Minoritàries) i experts de la Unió Europea en AM i membres d'ENERCA (xarxa europea per a l'estudi de les AM).

Cada jornada està constituïda per una sessió de ponències de quatre hores de duració, i una sessió interactiva d'aproximadament dues hores.

L'organització d'aquest Cicle de Conferències corre a càrrec de la Unitat d'Eritropatologia de l'Hospital Clínic i Provincial-Universitat de Barcelona, conjuntament amb la col.laboració de la Fundació Doctor Robert-Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de l'Institut d'Estudis de la Salut (Generalitat de Catalunya).

La Fundació Doctor Robert-UAB, col.labora amb diverses organitzacions, amb les administracions (autonòmica, estatal i europea) i amb associacions d'afectats per una Malaltia Minoritària (MM). Té per objectiu reforçar les activitats relatives a la formació i educació dins del marc del diagnòstic, l'assessorament, la recerca, la prevenció i el tractament de les malalties minoritàries.

L'Institut d'Estudis de la Salut (IES) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es va crear per tal de desenvolupar les competències en matèria de programes d'investigació, formació, reciclatge i perfeccionament dels professionals al servei de l'Administració sanitària. Té com a missió la millora de l'atenció a la salut dels ciutadans mitjançant el foment de programes d'innovació en els serveis i de promoció del desenvolupament professional.

Direcció   Dr. Joan Lluís Vives-Corrons. Cap de la Unitat d'Eritropatologia. Hospital Clínic de Barcelona.
Dra. María del Mar Mañú Pereira. Eritropatologia. Hospital Clínic de Barcelona
Dr. Josep Torrent-Farnell. Director general. Fundació Doctor Robert-UAB


Objectius   Proporcionar informació actualitzada dels avenços diagnòstics i del tractament d'aquestes malalties, així com dels resultats produïts en el marc dels projectes d'investigació.


Continguts   Cada jornada està constituïda per una sessió de ponències de quatre hores de duració, i una sessió interactiva d' aproximadament dues hores.

La sessió de ponències versarà sobre els darrers avenços en el diagnòstic de les hemoglobinopaties i altres AM (defectes de l'eritròcit, de la eritropoesi i microcitosis familiar hereditària no deguda a hemoglobinopatia), en l'atenció clínica de les hemoglobinopaties greus (anèmia falciforme i anèmia de Cooley o Mediterrània, hemoglobinúria paroxística nocturna i d'altres), així com en tots els aspectes relacionats amb la prevenció i tractament de les AM com la sobrecàrrega de ferro i el maneig d'agents quelants, la utilització de medicaments o modificadors biològics de l'expressió gènica, i el trasplantament de progenitors hematopoètics.

La sessió interactiva versarà sobre aspectes pràctics concrets del diagnòstic i maneig clínic de les AM. Es treballarà a partir de la presentació de cassos clínics de difícil diagnòstic, amb la discussió dels tractaments més actuals de les AM i utilització de quelants de ferro, la discussió sobre la necessitat d'implementar programes de cribatge neonatal d'hemoglobinopaties tal i com proposen les directrius de la UE i OMS, i l'anàlisi dels sistemes de control de qualitat més adientes per a les tècniques aplicades al diagnòstic de les AM.

En les dues sessions està prevista la participació de ponents d'àmbit nacional i europeu, professionals del laboratori clínic destacats i representants oficials de programes de cribatge neonatal.


Destinataris   Metges i professionals de la salut que han de fer front al diagnòstic i seguiment de les Anèmies Minoritàries, principalment talassèmia i anèmia falciforme, en la seva pràctica diària.

Professionals implicats en l'atenció de les persones afectades per una AM i famílies (àmbit de la salut, educació i acció social).

Professionals de societats científiques relacionades amb l'atenció a persones afectades per una AM.

 DESCARREGA AQUÍ EL TRÍPTIC INFORMATIU

Website Security Test